Tin tức

Lễ tổng kết, tốt nghiệp lớp CEOQN03

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]

Lễ tổng kết, tốt nghiệp lớp CEOQN02

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]

PTI hân hoan khai xuân với nhiều hi vọng mới

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]

Lễ tổng kết, tốt nghiệp lớp CEOQN02

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]

PTI hân hoan khai xuân với nhiều hi vọng mới

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]

Lễ tôn vinh sự học lần thứ 11 – Trường Doanh nhân PTI

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển.
Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học (PTI Convocation) lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã […]