null

Ms. Hồng Vân

"Trên 10 năm làm việc tại PTI,  tư vấn thành công trên 1500 khóa học, PTI giờ như ngôi nhà thứ 2 của Vân và Vân sẽ cố gắng hơn nữa, để mang đến cho học viên những trải nghiệm, cơ hội, để thành công"
0
+
Làm việc
0
+
Khóa học

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ

Đăng ký tham gia học thử MIỄN PHÍ trước khi đăng ký học - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

+
ĐÀO TẠO QUẢN LÝ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
+
KHÓA NGẮN HẠN
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI  
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ

HỌC THỬ MIỄN PHÍ
0

CHƯƠNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG PHÍ ƯU ĐÃI
Khóa CEO toàn diện 14-05-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-03-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20-04-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 24-03-2018 18,800,000đ
14,000,000đ
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 04-04-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 30-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 17-03-2018 16,800,000đ
12,000,000đ

Học thử MIỄN PHÍ trước khi học

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Cảm nhận của học viên